تساوی داماش و آبی پوشان در رشت - گیرا آنلاین | گیرا آنلاین