سید حسین ضیابری به جاودانگی رسید
سید حسین ضیابری به جاودانگی رسید
.

گیرا آنلاین_✍️محمد عین اله زاده_ به نام حضرت دوست

آهوان گم شدند در شب دشت

آه از آن رفتگان بی برگشت

نیک مردی از تبار خوبان ونیک اندیشان و مهرورزان ونوعدوستان وبزرگ منشان از میان ما رفت.

انسانی اهل اندیشه،سنگر بانی صادق وساعی قلم و روشنفکری فرهیخته و فرهنگی فرزانه سردبیر هفته نام وزین هاتف نکو نام

استاد سید حسین ضیابری به جاودانگی رسید.

به یقین هر آنکس که ایشان را می شناخت بجز لطف ومحبت و صفا و صمیمیت خاطره دیگری از ایشان بیاد ندارد.

او با عشق وعلاقه ای وصف ناپذیر با همه موانع ومشکلات پیش رو با عزمی پولادین خود توانسته بودبا سابقه ترین هفته نامه استان ما(هاتف) را با همه هزینه های مادی ومعنوی آن تا آخرین لحظات زندگی پر بارش حفظ نماید.و برای آغاز سال جدید پیش رو تصمیم داشت ویژه نامه نوروزی متناسب با حال وهوای این جشن فرخنده تهیه نماید .چند روز قبل به این حقیر امر فرموده بودکه همچون دیگر دوستان مقاله ای در این مورد بنویسم ولی افسوس ودریغ که بسیارنابهنگام وشتابان از جمع صمیمی خانواده ودوستان واز هفته نامه موردعلاقه اش (هاتف)پر کشید ورفت.

یادونامش مانا

راهش پررهرو باد

۱۴۰۲/۱۲/۱۲

طاهرگوراب

محمد عین اله زاده