به رشت بدهکاریم!
به رشت بدهکاریم!
رسول محمدپور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت طی پست اینستاگرامی در مورد شهر رشت نوشت.

گیرا آنلاین_ ✍️رسول محمدپور _مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت طی پست اینستاگرامی در مورد شهر رشت نوشت.

بخار چای شیشه های عینکم را نوازش می‌دهد و من خیره به افق زیبای شهرم خود را در گذشته این مادرشهر غرق میکنم…

رشت من چه گذشته ای داری و چه بر تو گذشت و چه مادروار زخم خورده و رنجور هنوز در آغوشم داری و من در تو آرامم…

روزگاری زخم کین روس و انگلیس شدی و چه شب ها که پناه شدی برای فرزندان غیوری که خون به پای حفظ تو دادند

تاریخ گواه می‌کند که تن زخم خورده تو سیمرغ وار پرواز کرد از آتش خشم و کین و جنایت و نفرت تا آسمان رویای زندگی و زنده ماندن و امروز تویی بی بی پیر یادگاری برای ما…

سخت است از امروز نوشتن

سخت است که باشم و ببینم که امروز هم رنگی بر رخسار نداری و گویی هنوز جای چکمه های منحوس بیگانه مجال نفس بر تو نمیدهد انگار هنوز صدای نَکَره کلنل روس و مارش های نظامی قشون انگلیس دمی خواب آسوده برایت نمی گذارد…

کاش اینطور بود که تفنگ‌ به دست می گرفتم همچون میرزا و سربه دار میشدم برایت و هر زخم را با نیشتری از گلوله برنو مرحم میشدم لیکن نقل امروز دردی دیگر است…

امروز دست در دامان تو هستند و مشت نامردی، نفاق و دو رویی در پیشانی ات…

امروز درد تو از فرزندان ناخلفی است که در پهنه سبزگون تو لبریز از زندگی شدند و چنگ میزنند به هر آنچه که حیات ابدیت به آن وابسته تر است..

کاش نبودم که ببینم مهربان من این چنین مادرگون میسوزی و هنوز آغوش باز داری کاش این فرزندان ناخلف را راهی برای ندامت و جبران بماند تا هنوز دیر نشده است…

تا هنوز دیر نشده است…

#رشت_و_دیگر_هیچ..♥️

یک_رشت_به_رشت_بدهکاریم

  • نویسنده : رسول محمدپور
  • منبع خبر : جارستان